Skip to master site navigation
The reception room at the Mansion of Mazra‘ih, where Bahá’u’lláh often received guests.

حضرت بهاءالله زائران خود را در منزل خود می پذیرند

آزادی زندگی در مزرعه به حضرت بهاءالله اجازه داد که با زائرانی که از سرتاسر امپراطوری عثمانی و فراتر از آن برای دیدن ایشان می آمدند، ملاقات کنند.

عکس ٥ از ٨: اتاق پذیرایی در قصر مزرعه، جایی که حضرت بهاءالله اغلب مهمان می پذیرفتند.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The reception room at the Mansion of Mazra‘ih, where Bahá’u’lláh often received guests.
اتاق پذیرایی در قصر مزرعه، جایی که حضرت بهاءالله اغلب مهمان می پذیرفتند. (Denny Allen, 2000)