Skip to master site navigation

کپی رایت و شرایط استفاده

این سایت رسمی دیانت بهائی در شبکه جهانی اینترنت می باشد. تمام مقالات و عکسهای این سایت می تواند با توجه به شرایط و محدودیتهای ذیل، دوباره آزادانه و به صورت رایگان در اینترنت چاپ، ایمیل، یا پست شود و توسط افراد و سازمانها تکثیر گردد:

١. همواره باید جامعه بین المللی بهائی به عنوان ناشر اصلی و این سایت به عنوان منبع اصلی آنها معرفی شده باشد.

٢. تکثیر باید همراه با دادن لینک مشخّص به این وب سایت انجام شود.

٣. هر نوع استفاده از عکسها و مقالات ( به صورت نامحدود، شامل ادّعای هر گونه ارتباط با هر یک از محصولات، خدمات، عقاید و انگیزه ها، یا تصدیق آنها) که با مقصد و فرض منبع اصلی ناسازگار یا مخالف باشد، مجاز نیست.

٤. عکسها را تنها از نظر اندازه می توان ادیت و ویرایش نمود. زیرنویسها باید همواره همراه عکسها ذکر شوند.

٥. جامعه بین المللی بهائی در مورد هر گونه زیان ناشی از خسارات مستقیم، اتفاقی، غیرمستقیم یا کیفری که ممکن است در نتیجه ی هر گونه دستیابی به گزارشات ویا عکسهای سایت ما یا استفاده از آنها به وجود آید، در برابر هیچ فرد یا سازمانی مسئول نخواهد بود.

٦. اگرچه مجوّز کلّی تکثیر مقالات و عکسهای این سایت به صورت رایگان و آزاد داده شده است به طوری که هیچ مجوّز خاصی مورد نیاز نیست، جامعه بین المللی بهائی حق چاپ کامل اخبار و گزارشات و عکسها را تحت هر قانون قابل اجرای ملّی و بین المللی برای خود محفوظ می دارد.

دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.