Skip to master site navigation
The Blue Mosque in Constantinople.

دشمنان دوباره ایشان را تبعید می کنند

اگر چه بین مردم استانبول در آن زمان معمول بود که برای دریافت کمکها و طرفداریهای خاص، به اولیای امور هدایای بسیاری دهند، اما حضرت بهاءالله از انجام چنین کاری سرباززدند. دشمنان ایشان توانستند سوء ظن مسئولین را نسبت به ایشان تحریک کنند واین سبب شد که پس از گذشت فقط چهار ماه، ایشان را به ادرنه تبعید کنند.

سلطان عبدالعزیز فرمانروای امپراطوری عثمانی، در بحبوحۀ سرمای زمستان، دستور داد حضرت بهاءالله را از استانبول اخراج کنند. حضرت بهاءالله در پاسخ، لوحی (یا نامه ای) به سلطان نوشتند که در آن «وزیرانِ سلطان را به شدت مورد سرزنش و انتقاد قرار دادند، نابالغی و بی کفایتیِ آنها را افشاء نمودند... و به صراحت آنها را نصیحت می کنند که به دارایی های دنیوی خود مغرور نشوند. ...» یکی از مقامات که این لوح را خواند، اظهار داشت که گویی «پادشاهی مقتدر و قهّار خطابی به يکی از چاکران و زيردستان خويش صادر نموده رفتار و کردار او را مورد انتقاد قرار داده باشد.» (١٠)

عکس ٤ از ٤: مسجد آبی در استانبول
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
The Blue Mosque in Constantinople.
مسجد آبی در استانبول.(Internet Archive/University of Toronto, c 1890)