Skip to master site navigation
A view of the mansion today from the south. The Bahá'í community has spent many decades beautifying the buildings and grounds where Bahá’u’lláh spent the final years of His life.

«قصر رفیع»

حضرت بهاءالله قصر بهجی را به عنوان «قصر رفیع» توصیف کرده اند و نیز مقامی که خداوند آن را منظر اکبر برای بشر قرار داده است.(٢٤)

حضرت بهاءالله آخرین اثر بزرگ دورۀ پیامبری خود، لوح ابن ذئب را در زمانی که در قصر بهجی بودند، نوشتند.

«به نام خداوند فرد واحد مقتدر علیم حکیم، ستایش مخصوص خدایی است که باقی بدون فنا است، دائم بدون زوال و نابودی است، قائمی است که تغییر و تبدیل نیابد، اوست که به قدرتش رهبر است و به آیاتش ظاهر است و به اسرارش باطن است. اوست که به امرش رایت کلمۀ علیا در ناسوت عالم آفرینش بلند شد و پرچم ’ آنچه کند او کند‘ بین مردم برافراشته شد.» (مضمون) (٢٥)

عکس ٣ از ١٠: منظره ای امروزی از قصر، از سمت جنوب. جامعۀ بهائی دهه های زیادی صرف زیباسازی ساختمانها و زمینهایی که حضرت بهاءالله سالهای پایانی زندگی دنیوی خود را در آن گذراندند، کرده است.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
A view of the mansion today from the south. The Bahá'í community has spent many decades beautifying the buildings and grounds where Bahá’u’lláh spent the final years of His life.
منظره ای امروزی از قصر، از سمت جنوب. جامعۀ بهائی دهه های زیادی صرف زیباسازی ساختمانها و زمینهایی که حضرت بهاءالله سالهای پایانی زندگی دنیوی خود را در آن گذراندند، کرده است.(Edit Kálmán)