Skip to master site navigation
The land gate of ‘Akká from inside the city. Bahá’u’lláh left through this gate.

محدودیتها و تضییقات برطرف می شوند

بعد از مهمانی که حضرت عبدالبهاء در نزدیکی بهجی برگزار کردند، حکمران عکا تایید کرد که حضرت بهاءالله آزاد هستند که در خارج از محدودۀ شهر زندگی کنند. اگرچه در ابتدا حضرت بهاءالله میل نداشتند از این اجازه استفاده کنند، ولی سرانجام ایشان را ترغیب کردند که شهر را ترک کنند و به قصر مزرعه بروند.

عکس ٣٣ از ٣٤: دروازۀ عکا از درون شهر. حضرت بهاءالله از این دروازه خارج شدند
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
آئین بهائی
سایت آئین بهائی سایتی به زبان فارسی و برای معرفی دیانت بهائی به هموطنان عزیز ایرانی در کشور مقدّس ایران و سایر نقاط جهان و نیز دیگر فارسی زبانان شریف می باشد.
Close
The land gate of ‘Akká from inside the city. Bahá’u’lláh left through this gate.
دروازۀ عکا از درون شهر. حضرت بهاءالله از این دروازه خارج شدند. (Clarence Welsh, 1921)