Skip to master site navigation
Balcony outside Bahá’u’lláh's room on the second floor of the House of ‘Abbúd.

ایوان کنار دریا

حضرت بهاءالله، در حالی که هنوز در خانه ای زندانی بودند و اجازه نداشتند به راحتی در اطراف شهر قدم بزنند، بارها به این ایوان می آمدند تا پیروانشان را که زیر ایوان درکوچه بودند، ببینند و با آنها احوال پرسی کنند یا دریا را تماشا کنند. با این وجود ایشان مدتها آرزو داشتند فضای سبز را ببینند و در محیط طبیعی باشند.

عکس ٢٧ از ٣٤: ایوان بیرون اتاق حضرت بهاءالله در طبقۀ دوم بیت عبّود.
دیگرسایتهای بهائی
عالم بهائی
جهت کسب اطّلاعات بیشتر راجع به ديانت بهائی به این سايت‌ مراجعه فرمائید.
کتابخانه آثار و مراجع بهائی
دراين سايت منتخباتی از آثار و نوشته‌های بهائی را به انگليسی، فارسی و عربی بصورت الکترونيکى تقديم ميکنيم. برای دسترسی به آثار موجود بزبانهای ديگر لطفاً به بخش «زبانها» مراجعه فرمائيد.
سرویس خبری جامعه جهانی بهائی
سایت سرویس خبری عالم بهائی، اخبار مربوط به جامعه جهانی بهائی را منتشر می کند.
Close
Balcony outside Bahá’u’lláh's room on the second floor of the House of ‘Abbúd.
ایوان بیرون اتاق حضرت بهاءالله در طبقۀ دوم بیت عبّود. (Denny Allen, 2000)